Доклади на конференции

Χ

Докладите в този раздел могат да се теглят свободно. Но има една особеност, която е важна, ако искате да цитирате. На сайта е качена версията изпратена за печат, а не версията, излязла от печат. Това озчава, първо, че на сайта е качен предпоследният вариант, който евентуално може да се различава от хартиения, и второ, че номерата на страниците на сайта и в хартиения вариант се различават.

Haralampiev, K., G. Naidenov. The Economic Dynamics of the EU in Relation to the Dynamics of the World Economy from 1970 to the Present. The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later. Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department, 2023

Haralampiev, K. Application of Bayesian Fourier model for predicting travel times for on-demand public transport in Sofia. Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’22): Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”

Харалампиев, К., Г. Найденов. Управлението на ГЕРБ и състоянието на някои социални показатели. ХХ Юбилейна международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2022

Marchev, A. Jr, K. Haralampiev, B. Lomev. Predicting Travel Times for On-demand Public Transport in Sofia. IFAC-PapersOnLine, 55(11)/2022

Marchev, A., N. Netoff, K. Haralampiev, B. Lomev, K. Spassov. Innovative On-demand Public Transportation in Sofia – An Overview of the Algorithmic Tasks. 10th International Scientific Conference on Computer Science, COMSCI 2022 – Proceedings

Харалампиев, К. Промяна на възрастовата структура на българското население. ХІХ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2021

Todorova, S., K. Haralampiev, A. Parzhanova. The City as a Socio-economic and Natural System. 12th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 2021

Veleva-Eftimova. M., K. Haralampiev. Expert evaluation of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union (2018). An Insight from Brussels. „Следващите седем на Европейския съюз“, VІІ Международна научна конференция на Катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2020

Харалампиев, К., Г. Найденов. Двете поколения революционери – 30 години по-късно! ХVIІІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2020

Харалампиев, К., М. Велева-Ефтимова, Г. Димитров. Индекс за експертна оценка на ротационните председателства на Съвета на Европейския съюз. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2019

Todorova, S., K. Haralampiev. Impact of Air Transport on the Noise Level in the City of Burgas. 10th International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), 2019

Харалампиев, К., Г. Найденов.  Дългите вълни на Кондратиев в икономиката на Китай до 2050 година. ХVI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2018

Семова, М., В. Димитрова, К. Харалампиев.  Криптовалути и финасиране на социални и противообществени проекти. Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: към Индустрия 4.0, технология или идеология“, София, 2017

Найденов, Г., Харалампиев, К. Американският военен бюджет и рисковете за света. Научна конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, София, 2017

Харалампиев, К., Г. Найденов. Динамика на военните бюджети на САЩ, Китай и Русия – сравнителен анализ. Национална научна конференция, посветена на паметта на 100 годишнината от рождението на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“, София, 2017

Харалампиев, К. За връзката между корелационното отношение и Хи-квадрат. Национална научна конференция, посветена на паметта на 100 годишнината от рождението на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“, София, 2017

Haralampiev, K., D. Blagoev. Ethnic-specific and Ethnic-nonspecific Factors for Ethnicity Non-identification in Bulgaria. European Population Conference, Mainz, 2016

Харалампиев, К., Г. Найденов. Сравнителен анализ на икономическите показатели между Първи „източноевропейски” и Първи „латиноамерикански” клъстери. ХІV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2016

Семова, М., К. Харалампиев. Алумни мрежите в подкрепа на организационното развитие на университетите в България – подходи за тяхното създаване и развиване. Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 2016

Харалампиев, К., Г. Найденов. Динамика на експлоатацията в Китай и Индия през последните десетиления – сравнителен анализ. Юбилейна научна конференция, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология”, София, 2016

Ilieva, S., E. Altimirska, K. Haralampiev. Gender Differences in Career Orientations of Secondary School Students. ІІІ научна конференция с международно участие „Психологията – традиции и перспективи“, Благоевград, 2015

Найденов, Г., К. Харалампиев. Икономически, инфраструктурни и образователни характеристики на Първи „арабски” клъстер. Заключителна конференция „Науката в служба на обществото”, Варна, 2015

Харалампиев, К., Г. Найденов. Демографски и образователни характеристики на Първи „латиноамерикански“ клъстер. ХІІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2015

Харалампиев, К., Й. Димитров. Как да осигурим постфактум сходни двойки (matching cases) при оценка на нетния ефект на обучения. Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, 2015

Алтимирска, Е., С. Илиева, К. Харалампиев.  Методи за диагностициране на личността в процеса на кариерно ориентиране и консултиране. Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, Китен, 2015

Харалампиев, К. Бейсовски подход за оценка на хармонични колебания с променлива амплитуда. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2014

Харалампиев, К., Г. Найденов. „Пулсациите“ на Първи „източноевропейски“ клъстер и неговите „колебания“ между либералния и държавния капитализъм. ХІІ международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2014

Haralampiev. K., D. Blagoev. Ethnicity non-identification in 2011 census in Bulgaria. European Population Conference, Budapest, 2014

Харалампиев, К., Г. Найденов. Икономическото развитие на България през призмата на клъстерния анализ. Национална научна конференция „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии”, посветена на международната година на статистиката, София, 2013

Найденов, Г., К. Харалампиев. Сегашната криза – тя ли е „Великата депресия” в третия цикъл на еволюцията на световния пазар? Научна конференция „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, София, 2013 (Заглавна страница, Съдържание, Първа страница, Втора страница, Трета страница, Четвърта страница, Гръб)

Кадийски, Е., С. Тошкова-Христозова, Н. Янкова, И. Христозов, С. Пачева-Карабова, Х. Спасова, З. Арабаджиев, Б. Тилов, К. Харалампиев. Удовлетвореност от работата в интеркултурна образователна среда по медицина. Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, София, 2013

Тошкова-Христозова, С., Н. Янкова, Е. Кадийски, И. Христозов, С. Пачева-Карабова, Х. Спасова, З. Арабаджиев, Б. Тилов, К. Харалампиев. Определители за тревожност сред преподаватели, обучаващи чуждестранни студенти медици. Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, София, 2013

Харалампиев, К., А. Марчев, А. Марчев, мл. Оценяване на резултатите от обучението по „Основи на управлението: част 1″ и анализ чрез разлагане на нормални разпределения. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2013

Благоев, Д., К. Харалампиев. В търсене на липсващия етнос: Изследователски проблеми и решения. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2013

Yankov, B., K. Haralampiev, P. Ruskov. Start-Up Companies Predictive Models Analysis. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2013

Бъчваров, А., П. Русков, К. Харалампиев. Моделиране и верификация на аномалиите в месечната консумация на електричество в Западна България. ХХІ международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Банкя, 2013

Найденов, Г., К. Харалампиев. Динамика на ефективността на българската „социалистическа” държавна собственост. Международна научна конференция „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”, Варна, 2013

Харалампиев, К. Методика на маркетинговото проучване и оценка на взаимодействието между музеите – училището и младите потребители и сравнителен анализ на отговорите на общите въпроси за трите групи респонденти. Работна среща-семинар на тема: „Музеите – училището и младите потребители“, София, 2012

Харалампиев, К., Г. Найденов. Демографски характеристики на „западноевропейския” и „източноевропейския” клъстер и на клъстера „САЩ, Швейцария” през ХХ век. Дни на науката, Велико Търново, 2012

Blagoev, D., K. Haralampiev. Study of Evaluation as an Educational Management Tool (Transposing Fixed Scale Assessment into Relative Scale Assessment). Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2012

Найденов, Г., К. Харалампиев. „Пулсациите” на Първи „западноевропейски” клъстер и неговите „колебания” в пространството на либералния капитализъм. Национална конференция „Обществената трансформация в България, Европа и света”, посветена на годишнини от началото на преподаване по „Социология” и създаване на катедра „Икономическа социология” в УНСС, София, 2012

Haralampiev, K. How to Model? Data Mining Concept and Tools. Международна конференция „Автоматика и информатика”, София, 2012

Bachvarov, A., P. Ruskov, K. Haralampiev, S. Apostolov. Utility Company Consumers Consumption Patterns Related to Illegal Customer Behaviour (Thefts). International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, София, 2012

Бъчваров, А., К. Харалампиев, П. Русков.  Изследване на аномалиите в месечната консумация на електричество в зависимост от температурата. ХХ юбилеен международен симпозиум „Управление на топлоенергийни обекти и системи”, Банкя, 2012

Bachvarov, A., P. Ruskov, K. Haralampiev.  Electricity End Users’ Consumption Patterns in Different West Bulgarian Locations. Международна научна конференция “UNITECH”, Габрово, 2012

Найденов, Г., К. Харалампиев. Социални характеристики на Първи „западноевропейски” клъстер, на Първи „източноевропейски” клъстер и на клъстера „САЩ, Швейцария” – сравнителен анализ на индикатори за образование. Четвърта балканска научна конференция „Науката, образованието и изкуството в ХХІ век”, Благоевград, 2012

Najdenov, G., K. Haralampiev. Clusters of Capitalist Economies in the Twentieth Century. Международная научная конференция „Тенденции и перспективы развития современного научного знания”, Москва, 2012

Харалампиев, К., Г. Найденов. Социални характеристики на клъстера на англосаксонския либерален капитализъм и на съветския държавен капитализъм – сравнителен анализ на индикатори за образование. Юбилейна Х международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2012

Bachvarov, A., K. Haralampiev, P. Ruskov. Business Analytics for Household Electricity Consumptions. IV Международна научна конференция „Е-Управление”, Созопол, 2012

Haralampiev, K. Disability in Bulgaria – Ten Years Later. European Population Conference, Stockholm, 2012

Ruskov, P., K. Haralampiev, L. Georgiev. Online Investigation of SMEs Competitive Advantage. Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) Conference, Budapest, 2012

Харалампиев, К., Г. Найденов. Съкращават ли се дългите вълни на Кондратиев? Случаят Китай и Великобритания. Юбилейна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации”, София, 2011

Ruskov, P., K. Haralampiev, I. Milosheva, E. Efremova.  Practical Educational Challenges with Business Analytics. Юбилейна научна конференция „Статистика, информационни технологии и комуникации”, София, 2011

Milosheva, I., E. Efremova, K. Haralampiev, P. Ruskov.  Junior Achievement Entrepreneurship Student Companies Predictive Models Analysis. Юбилейна научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация”, София, 2011

Efremova, E., I. Milosheva, K. Haralampiev, P. Ruskov. Junior Achievement Student Company Competitions Analysis. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2011

Найденов, Г., К. Харалампиев. Клъстерите капитализъм – типология и динамика на капиталистическите икономики след Втората световна война. Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж”, Свищов, 2011

Haralampiev, K., E. Efremova, I. Milosheva, P. Ruskov. Application of Classification Trees for JA Entrepreneurship Competitions Analysis. Международна научна конференция “UNITECH”, Габрово, 2011

Найденов, Г., К. Харалампиев. Прогнозиране на кризи – икономическата динамика на Китай и „светлите перспективи”. Четвърта международна научна конференция „Общество на знанието”, Несебър, 2011

Haralampiev, K. Demographic Processes and Economic Crises. The Bulgarian Case. European Population Conference, Vienna, 2010

Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Средна Европа през ХХ и в началото на ХХІ век. Трета международна научна конференция „Общество на знанието”, Несебър, 2010

Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев в добива на въглища и производството на чугун и стомана в Русия в края на ХІХ и през ХХ век. Втора международна научна конференция „Общество на знанието”, Несебър, 2009

Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев в динамиката на брутния вътрешен продукт, брутното промишлено производство и националното богатство на Русия през ХХ век. Седма международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, Созопол, 2009

Haralampiev, K. Career Development of the Academic Staff of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Научна конференция с международно участие „Несигурно бъдеще: Университетът в епохата на глобализация, културна хибридизация и Интернет”, София, 2008

Харалампиев, К. Лапласово правило за приемственост – интерпретации и приложения. Научна конференция с международно участие „Авангардни научни инструменти в управлението”, Равда, 2008

Haralampiev, K. Migration Impact on the All Characteristics in the Life Tables. European Population Conference, Barcelona, 2008

Найденов, Г., К. Харалампиев. Проблемът за късите вълни в икономическото развитие на България през ХХ век. Шеста международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, София, 2008

Харалампиев, К. За парадигмите в статистиката – бейсовска статистика. Международна научна конференция „Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, Равда, 2007

Харалампиев, К. Информацията – архив или ресурс. (Разглеждане на случаи.). Научна конференция с международно участие „Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, Варна, 2006

Haralampiev, K. Disability in Bulgaria – Does it Increase or Decrease during the Period 1992-2004? European Population Conference, Liverpool, 2006

Найденов, Г., К. Харалампиев. Държавният капитализъм в България и дългите вълни на Кондратиев. Четвърта международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг”, София, 2006

Найденов, Г., К. Харалампиев. Цикличността на икономическото развитие на България през ХХ век (натурални показатели – 2). Международна научна конференция „Толерантност и нетърпимост в международните отношения”, Варна, 2006

Харалампиев, К., Й. Димитров. Как да осигурим постфактум сходни двойки (matching cases) при оценка на нетния ефект на обучения

Международна научна конференция „Leadership and Organization Development”, Китен, 2015


Comments are closed.