Статии и студии

Χ

Статиите в този раздел могат да се теглят свободно. Но има една особеност, която е важна, ако искате да цитирате. На сайта е качена версията изпратена за печат, а не версията, излязла от печат. Това означава, първо, че на сайта е качен предпоследният вариант, който евентуално може да се различава от хартиения, и второ, че номерата на страниците на сайта и в хартиения вариант се различават.

Стоилова, Р., К. Харалампиев. Международен сравнителен анализ на щастието. В: Общности и идентичности. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2023

Найденов, Г., К. Харалампиев. Кой спечели третата световна война? (Капитали, центрове за власт, стратегии). Политически хоризонти, 3/2023

Naidenov, G., K. Haralampiev. The Generational Cycles of Simon Kuznets in Bulgaria. Postmodernism Problems / Проблеми на постмодерността, 12(3)/2022

Haralampiev, K., P. Ilieva-Trichkova, P. Boyadjieva. Does father’s class or mother’s education matter more? Decomposing and contextualising the influence of social origin on adult learning participation. International Journal of Lifelong Education

Stoilova, R., K. Haralampiev. Inequalities and Justice in the Balkans. A Comparison Between Bulgaria, Croatia, Montenegro, Slovenia and Serbia. Sociological problems, 54(1)/2022

Харалампиев, К. Оценка на обучения за гражданско участие в селските райони (Сравнение между Германия, Чехия и България). В: Социологията като граждански ангажимент. Юбилеен сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022

Dimitrov, G., K. Haralampiev. The Race to EU Membership. Does the Acceleration Matter? Southeastern Europe, 46/2022

Draganov, R., K. Haralampiev. Elasticity Forces in Tourism Under Covid-19: The Model of the Imaginary Mechanical Tourist Spring. Journal of Tourism and Hospitality Management, 10(1)/2022

Харалампиев, К. Промяна на образователната структура на работната сила в България (1959-2019 г.). В: Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021

Харалампиев, К. За страха от грешката от втори род. Реторика и комуникации, 48/2021

Стоилова, Р., К. Харалампиев. Подоходна стратификация и нейното значение за постигане на целите на устойчиво развитие. Социологически проблеми, 2/2020

Veleva-Eftimova. M., K. Haralampiev. The political initiatives of the Rotating Presidency of the Council of the EU – from empirical facts to expert evaluation. European Politics and Society, 2020

Todorova, S., K. Haralampiev. Air transport and economic growth of the regions. Causality analysis in Bulgaria. В: Air Transport and Regional Development Case Studies. Routledge, London, 2020

Todorova, S., K. Haralampiev. Analysis of the Impact of Air Transport Noise in the Case of the City of Sofia. Journal of Environmental Protection and Ecology, 21(4)/2020

Todorova, S., K. Haralampiev. Impact of Air Transport on the Noise Level in the City of Sofia. В: Sustainable Aviation. Greening the Flight Path. Palgrave Macmillan, Cham, 2020

Найденов, Г., К. Харалампиев. Третият арбитраж – апокалипсис сега? Или по-късно! В: Науката в полза на обществото. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д.с.н. Духомир Минев. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, 2019

Харалампиев, К. Сравнение на различни модели на извадката според разходите за тяхното реализиране. В: Демократичност, децентрализация, самоуправление. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. д.п.н. Милена Стефанова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2019

Харалампиев, К. Използване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”). Реторика и комуникации, 36/2018

Haralampiev, K. Q-Methodology Behind the PQMethod Software. В: Multilingual Identities. A study of attitudes towards multilingualism in three European cities. The Languages Company, London, 2017

Haralampiev, K. Research into European Identity of Bulgarian University Students and Their Parents by Applying Q-methodology. В: Identites, democratie, frontiers. L’Harmattan, Paris, 2017

Naidenov, G., K. Haralampiev. Demographic and Infrastructural Characteristics of the First Cluster of the Developing Countries. Политика и сигурност, 1/2017

Naidenov, G., K. Haralampiev. Economic and Educational Characteristics of the First Cluster of the Developing Countries. KSI Transactions on Knowledge Society, 1/2017

Харалампиев, К. Изследване на европейската идентичност на български студенти и техните родители чрез използване на Q-методология. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 106, 2016

Haralampiev, K., G. Naidenov. Economic characteristics of the First „Latin American“ cluster. Социология и икономика, 1/2016

Haralampiev, K., G. Dimitrov. Quantitative research approaches in support of the new EC’s framework to safeguard the rule of law in EU. Regions & Cohesion, 3/2016

Dimitrov, G., K. Haralampiev, S. Stoychev. The Adventures of the CVM in Bulgaria and Romania. MAXCAP Working Paper Series, No. 29, August 2016

Димитров, Г., К. Харалампиев, З. Георгиева. CVM: защо не постига целите си? Свидетелства от емпирично проучване на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка 2007-2013 г. Фондация РискМонитор, 38, 2016

Semova, M., K. Haralampiev. Alumni Relations as Innovative Managerial Approach in Bulgarian Education Sector. В: Innovations manageriales. Enjeux et perspectives. L’Harmattan, Paris, 2015

Krumov, К., J. Schneider, K. Larsen, K. Haralampiev, P. Hristova, A. Krumova, R. Vazov, J. Novkova, D. Smilkova. First version of the questionnaire for measuring attitudes toward women entrepreneurship. Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 1-2/2015

Haralampiev, K., G. Dimitrov, S. Stochev. Measuring Sociopolitical Distances between EU Member States and Candidates: A New Path. MAXCAP Working Paper Series, No. 15, October 2015

Найденов, Г., К. Харалампиев. Барак Обама и Владимир Путин – причини за сатанизирането (незаслужено) на двамата световни лидери. Социология и икономика, 2/2015

Найденов, Г., К. Харалампиев. Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто десетилетие на ХХІ век. Годишник на УНСС, Философия на икономиката, 2015

Найденов, Г., К. Харалампиев. Историческият „поход“ на българската икономика в пространството на либералния и държавния капитализъм. Научни трудове на УНСС, том 2-3/2015, част първа

Dimitrov, G., K. Haralampiev, S. Stoychev. Contextual Policy Reading of Public Opinion Data and Recent Trends in Attitudes towards European Integration. MAXCAP Working Paper Series, No. 6, March 2015

Димитров, Г., К. Харалампиев, З. Георгиева. Проблемът с борбата срещу корупцията в България, видян през докладите по механизма за сътрудничество и проверка в периода 2007-2012 г. (резултати от емпирично проучване). Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 105, 2015

Кабакчиева, П., К. Харалампиев, А. Стамболова, Е. Стойкова, Т. Томова, С. Попов, В. Гарнизов, Г. Ангелов, Р. Смедовска. Ефекти върху децата, оставени от родители, които работят и живеят в чужбина. Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), 2015

Naidenov, G., K. Haralampiev. Cluster Analysis of the Types of Capitalism. International Scientific Online Journal “SocioBrains”, 1/2014

Yankov, B., P. Ruskov, K. Haralampiev. Models and Tools for Technology Start-Up Companies Success Analysis. Economic Alternatives, 3/2014

Харалампиев, К. Промяна на етническата структура на българското население между 1900 и 2011 г. по данни от националните преброявания на населението. В: „По стъпките на другия”. Сборник в чест на Майя Грекова. Издателство „Просвета”, София, 2014

Toshkova-Hristozova, S., D. Stoyanov, K. Haralampiev. Anxiety and Depression as State Predictors for Burn Out in Health Care. В: New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River Publishers, Aalborg, 2014

Toshkova-Hristozova, S., D. Stoyanov, K. Haralampiev. The Impact of Burn Out on Quality of Life in the Context of Professional Realization in Medicine. В: New Model of Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River Publishers, Aalborg, 2014

Найденов, Г., К. Харалампиев. Великата депресия и сегашната криза. Социология и икономика, 4/2013

Toshkova-Hristozova, S., D. Stoyanov, K. Haralampiev. Job satisfaction among employees in Medical University. Bulgarian medicine, vol. III, 4/2013

Haralampiev, K., G. Naidenov. Comparative Analysis of Synchronization of Kondratiev Long Waves between Different Countries and Blocs of Countries. KSI Transactions on Knowledge Society, vol. VI, 3/2013

Найденов, Г., К. Харалампиев. Степен и динамика на експлоатацията в България в периода на „социализма”. Социология и икономика, 1/2013

Найденов, Г., К. Харалампиев. Клъстерен анализ на видовете капитализъм. Икономически и социални алтернативи, 4/2012

Найденов, Г., К. Харалампиев. Длинные волны Кондратьева в России и Болгарии. В: Кондратьевские волны: аспекты и перспективы. „Учитель”, Волгоград, 2012

Найденов, Г., К. Харалампиев. Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще. Икономически и социални алтернативи, 2/2012

Харалампиев, К. Още една гледна точка към проблема за отказите при социологически изследвания. Социологически проблеми, 1-2/2012

Arabadzhiev, Z., K. Haralampiev, H. Davidov, V. Bozhilov. Evaluation of the Reliability of P. Lang’s Quality of Life Scale in Bulgaria. Bulgarian medicine, vol. II, 1/2012

Arabadzhiev, Z., K. Haralampiev, I. Trayanov, N. Bueshi, H. Davidov, V. Bozhilov. Comparative Evaluation of Quality of Life in Patients with Bipolar Affective Disorder, Schizophrenia, Imminent Abortion and Pyodermia. Bulgarian medicine, vol. I, 3/2011

Харалампиев, К., Г. Димитров. Възможна ли е проактивна институционална политика за насърчаване развитието на университетската наука? Няколко методологически експеримента. Стратегии на образователната и научната политика, 1/2011

Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев в Средна Европа – ценностни показатели. Социология – Sociology, 2/2010

Haralampiev, K., G. Naidenov. Waves of the Change and Change of the Waves. (Analysis of the Shortening of the Kondratiev Waves by Moving Sub-Periods). Sociological Problems, Specail Issue, 2010 (Превод на статията на български език можете да намерите тук)

Харалампиев, К. Инвалидност, социални контакти, удовлетвореност. В: Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ на Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009. „Изток-Запад”, София, 2010

Стоилова, Р., К. Харалампиев. Джендър неравенства и роля на държавата. В: Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ на Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009. „Изток-Запад”, София, 2010

Найденов, Г., К. Харалампиев. Цикличност в икономическото развитие на Русия в края на ХІХ и през ХХ век. В: Социологията – от емпирията към теорията. Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов. Академично издателство „Професор Марин Дринов“, София, 2010

Харалампиев, К. Студентската оценка за преподаването – проблемът за точността на изводите. В: Социологията пред предизвикателството на различията. Юбилеен сборник, посветен на 30-годишнината на катедра „Социология”. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2009

Stoilova, R., K. Haralampiev. Stratification in Bulgaria. Measuring the Impact of Origin, Age, Gender, and Ethnicity on Educational Attainment and Labour Market Placement. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 101, 2008 (под печат)

Haralampiev, K. Bayesian Inference of Relative Frequency. (In the Case of Electoral surveys). Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 99, 2008 (Превод на статията на български език можете да намерите тук)

Naidenov, G., K. Haralampiev. Cyclic Recurrence of Foodstuffs and Non-foodstuffs Price Level in Bulgaria during XX Century. Economic Altrnatives, 2/2007

Найденов, Г., К. Харалампиев. Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през ХХ век. Икономически алтернативи, 6/2007

Найденов, Г., К. Харалампиев. Цената на работната сила в България през ХХ век и дългите вълни на Кондратиев. Социологически проблеми, 3-4/2007

Харалампиев, К. Има ли връзка между политическата ситуация в страната и раждаемостта през периода 1990-2003 година? Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 96-98, 2007

Харалампиев, К. Телевизионните гласувания по телефона – проблемът за победителя. Социологически проблеми, 3-4/2005

Харалампиев, К. Анкетите в интернет страници – възможност за статистически изводи и интерпретиране на резултатите. Социологически проблеми, 3-4/2004

Благоев, Д., И. Войнов, С. Георгиева, Г. Димитров, В. Стаевска, Е. Стойкова-Доганова, К. Харалампиев. Проблеми на оценяването на студентите в специалност “Социология” при Софийски университет. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, книга „Социология”, том 95, 2004 (под печат)

Караджов, С., К. Харалампиев. Доклад със сравнителен анализ на данни, получени от емпирични социологически изследвания, проведени със студенти от Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през декември 2002, май 2003 и декември 2003 година. Богословска мисъл, 3-4/2003

Харалампиев, К. Кандидатстудентска кампания 2002 година – различия в намеренията на жените и мъжете. Стратегии на образователната и научната политика, 1/2003

Вацева, И., Е. Тафкова, С. Караджов, К. Харалампиев. Кандидатстудентска кампания в СУ „Св. Климент Охридски”. Образователни и професионални стратегии на кандидат-студентите. Стратегии на образователната и научната политика, 2/2002

Харалампиев, К. Влияние на вътрешната миграция върху броя на градското и селското население в Република България през периода 1996-1998 година. Население, 1-2/2002

Харалампиев, К. Демографски проблеми и тяхното влияние върху трудовите възможности на населението. Статистика, 5/2001

Венедиков, Й., И. Вацева, Е. Тафкова, С. Караджов, К. Харалампиев. Вандализмът. Прояви на футболните фенове – анализ на данни от емпирично социологическо изследване. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, том 8, книга 2, 2001

Харалампиев, К. Жизнен и трудов потенциал на населението на Република България по данни от преброяването на населението към 04.12.1992 година. Население, 1-2/2001

Харалампиев, К. Един подход за отчитане на влиянието на миграцията върху вероятностите за умиране. Население, 2/2000

Харалампиев, К. Страничен продукт от едно социологическо изследване. http://www.sociology.bg/, 1999


Comments are closed.